ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ’’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α’

Ἀνεμνήσθημεν εὐγνωμόνως τῶν συναντήσεων τῶν σεβασμίων προκατόχων ἡμῶν, τῶν μακαριστῶν ἐν Κυρίῳ, οἵτινες ἔδειξαν τῷ κόσμῳ τὸ ἐπεῖγον τῆς ἑνότητος καὶ ἐχάραξαν τὴν ἀτραπὸν διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς αὐτὴν διὰ τοῦ διαλόγου, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς καθ᾿ ἡμέραν ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ϛ´ καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὁ Α’, προσκυνηταὶ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἔνθα ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου, συνηντήθησαν ἔκτοτε ἐκ νέου, ἐδῶ ἐν Φαναρίῳ καὶ ἐν Ρώμῃ. Παρέδωσαν ἡμῖν μίαν Κοινὴν Δήλωσιν, ἥτις διατηρεῖ πᾶσαν τὴν ἀξίαν αὐτῆς, ὑπογραμμίζουσαν ὅτι ὁ ἀληθὴς διάλογος τῆς ἀγάπης δέον ὅπως ὑποστηρίζῃ καὶ ἐμπνέῃ πάσας τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν προσώπων καὶ μεταξὺ αὐτῶν τούτων τῶν Ἐκκλησιῶν· «δέον ὅπως εἶναι ἐρριζωμένος ἐν τῇ ὁλοκληρωτικῇ πιστότητι πρὸς τὸν μοναδικὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἐν τῷ ἀμοιβαίῳ σεβασμῷ τῶν ἰδιαιτέρων αὐτῶν Παραδόσεων» (Τόμος Ἀγάπης, 195). Οὐδόλως ἐλησμονήσαμεν ἐπίσης τὴν ἀνταλλαγὴν ἐπισκέψεων ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’ καὶ τῆς Αὐτοῦ Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου Α’. Ἀκριβῶς δέ, κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’, τὴν πρώτην οἰκουμενικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ, ἀνηγγέλθη ἡ σύστασις τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐν αὐτῇ συνῆλθον αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν ἐπὶ τῷ διακηρυχθέντι σκοπῷ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς πλήρους κοινωνίας.
Διαβάστε περισότεραΣχετικάΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ’’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α’ »