Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
No signature of method getDate matches the arguments
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2<#assign liferay_ui_ext = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui-ext.tld"] /> 
3 
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
7	<#assign entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) /> 
8	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
9	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
10		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
11	</#if> 
12 
13	<div class="asset-abstract"> 
14		<div class="lfr-meta-actions asset-actions"> 
15			<@getPrintIcon /> 
16			<@getFlagsIcon /> 
17			<@getEditIcon /> 
18		</div> 
19 
20		<h3 class="asset-title"> 
21			<a href="${viewURL}"><img alt="" src="${assetRenderer.getIconPath(renderRequest)}" />${entryTitle}</a> 
22		</h3> 
23 
24		<#if assetRenderer.getAvailableLocales()?size gt 1> 
25			<div class="locale-actions"> 
26				<@liferay_ui_ext["language-ext"] viewURL=viewURL assetEntry=entry/> 
27			</div> 
28		</#if> 
29 
30		<div class="asset-content"> 
31			<div class="asset-summary"> 
32				${htmlUtil.escape(assetRenderer.getSummary(locale))}<br/> 
33 
34				<a href="${viewURL}"><@liferay.language key="read-more" /><span class="hide-accessible"><@liferay.language key="about" />${entryTitle}</span> &raquo;</a> 
35			</div> 
36    </div> 
37 
38    <div class="asset-metadata"> 
39  		<#list stringUtil.split(metadataFields) as fieldName> 
40  			<#assign dateFormat = "MM/dd/yyyy" /> 
41   
42  			<#if fieldName == "author"> 
43  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
44  				<@liferay.language key="by" /> ${portalUtil.getUserName(assetRenderer.getUserId(), assetRenderer.getUserName())} 
45  			</span> 
46  			<#elseif fieldName == "categories"> 
47  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
48  				<@liferay_ui["asset-categories-summary"] 
49  					className=entry.getClassName() 
50  					classPK=entry.getClassPK() 
51  					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
52  				/> 
53  			</span> 
54  			<#elseif fieldName == "create-date"> 
55  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
56  				${dateUtil.getDate(entry.getCreateDate(), dateFormat, locale)} 
57  			</span> 
58  			<#elseif fieldName == "modified-date"> 
59  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
60  				${dateUtil.getDate(entry.getModifiedDate(), dateFormat, locale)} 
61  			</span> 
62  			<#elseif fieldName == "publish-date"> 
63  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
64  				${dateUtil.getDate(entry.getPublishDate(), dateFormat, locale)} 
65  			</span> 
66  			<#elseif fieldName == "priority"> 
67  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
68  				${entry.getPriority()} 
69  			</span> 
70  			<#elseif fieldName == "tags"> 
71  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
72  				<@liferay_ui["asset-tags-summary"] 
73  					className=entry.getClassName() 
74  					classPK=entry.getClassPK() 
75  					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
76  				/> 
77  			</span> 
78  			<#elseif fieldName == "view-count"> 
79  			<span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
80  				<@liferay_ui["icon"] 
81  					image="history" 
82  				/> 
83   
84  				${entry.getViewCount()} <@liferay.language key="views" /> 
85  			</span> 
86  			</#if> 
87  		</#list> 
88    </div> 
89	</div> 
90 
91</#list> 
92 
93<#macro getDiscussion> 
94	<#if validator.isNotNull(assetRenderer.getDiscussionPath()) && (enableComments == "true")> 
95		<br /> 
96 
97		<#assign discussionURL = renderResponse.createActionURL() /> 
98 
99		${discussionURL.setParameter("struts_action", "/asset_publisher/" + assetRenderer.getDiscussionPath())} 
100 
101		<@liferay_ui["discussion"] 
102			className=entry.getClassName() 
103			classPK=entry.getClassPK() 
104			formAction=discussionURL?string 
105			formName="fm" + entry.getClassPK() 
106			ratingsEnabled=enableCommentRatings == "true" 
107			redirect=portalUtil.getCurrentURL(request) 
108			userId=assetRenderer.getUserId() 
109		/> 
110	</#if> 
111</#macro> 
112 
113<#macro getEditIcon> 
114	<#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
115		<#assign redirectURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
116 
117		${redirectURL.setParameter("struts_action", "/asset_publisher/add_asset_redirect")} 
118		${redirectURL.setWindowState("pop_up")} 
119 
120		<#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("pop_up"), redirectURL)!"" /> 
121 
122		<#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
123			<#assign title = languageUtil.format(locale, "edit-x", entryTitle) /> 
124 
125			<@liferay_ui["icon"] 
126				image="edit" 
127				message=title 
128				url="javascript:Liferay.Util.openWindow({dialog: {width: 960}, id:'" + renderResponse.getNamespace() + "editAsset', title: '" + title + "', uri:'" + htmlUtil.escapeURL(editPortletURL.toString()) + "'});" 
129			/> 
130		</#if> 
131	</#if> 
132</#macro> 
133 
134<#macro getFlagsIcon> 
135	<#if enableFlags == "true"> 
136		<@liferay_ui["flags"] 
137			className=entry.getClassName() 
138			classPK=entry.getClassPK() 
139			contentTitle=entry.getTitle(locale) 
140			label=false 
141			reportedUserId=entry.getUserId() 
142		/> 
143	</#if> 
144</#macro> 
145 
146<#macro getMetadataField 
147	fieldName 
148
149	<#if stringUtil.split(metadataFields)?seq_contains(fieldName)> 
150		<span class="metadata-entry metadata-"${fieldName}"> 
151			<#assign dateFormat = "dd MMM yyyy - HH:mm:ss" /> 
152 
153			<#if fieldName == "author"> 
154				<@liferay.language key="by" /> ${portalUtil.getUserName(assetRenderer.getUserId(), assetRenderer.getUserName())} 
155			<#elseif fieldName == "categories"> 
156				<@liferay_ui["asset-categories-summary"] 
157					className=entry.getClassName() 
158					classPK=entry.getClassPK() 
159					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
160				/> 
161			<#elseif fieldName == "create-date"> 
162				${dateUtil.getDate(entry.getCreateDate(), dateFormat, locale)} 
163			<#elseif fieldName == "expiration-date"> 
164				${dateUtil.getDate(entry.getExpirationDate(), dateFormat, locale)} 
165			<#elseif fieldName == "modified-date"> 
166				${dateUtil.getDate(entry.getModifiedDate(), dateFormat, locale)} 
167			<#elseif fieldName == "priority"> 
168				${entry.getPriority()} 
169			<#elseif fieldName == "publish-date"> 
170				${dateUtil.getDate(entry.getPublishDate(), dateFormat, locale)} 
171			<#elseif fieldName == "tags"> 
172				<@liferay_ui["asset-tags-summary"] 
173					className=entry.getClassName() 
174					classPK=entry.getClassPK() 
175					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
176				/> 
177			<#elseif fieldName == "view-count"> 
178				<@liferay_ui["icon"] 
179					image="history" 
180				/> 
181 
182				${entry.getViewCount()} <@liferay.language key="views" /> 
183			</#if> 
184		</span> 
185	</#if> 
186</#macro> 
187 
188<#macro getPrintIcon> 
189	<#if enablePrint == "true" > 
190		<#assign printURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
191 
192		${printURL.setParameter("struts_action", "/asset_publisher/view_content")} 
193		${printURL.setParameter("assetEntryId", entry.getEntryId()?string)} 
194		${printURL.setParameter("viewMode", "print")} 
195		${printURL.setParameter("type", entry.getAssetRendererFactory().getType())} 
196 
197		<#if (validator.isNotNull(assetRenderer.getUrlTitle()))> 
198			<#if (assetRenderer.getGroupId() != themeDisplay.getScopeGroupId())> 
199				${printURL.setParameter("groupId", assetRenderer.getGroupId()?string)} 
200			</#if> 
201 
202			${printURL.setParameter("urlTitle", assetRenderer.getUrlTitle())} 
203		</#if> 
204 
205		${printURL.setWindowState("pop_up")} 
206 
207		<@liferay_ui["icon"] 
208			image="print" 
209			message="print" 
210			url="javascript:Liferay.Util.openWindow({id:'" + renderResponse.getNamespace() + "printAsset', title: '" + languageUtil.format(locale, "print-x-x", ["hide-accessible", entryTitle]) + "', uri: '" + htmlUtil.escapeURL(printURL.toString()) + "'});" 
211		/> 
212	</#if> 
213</#macro> 
214 
215<#macro getRatings> 
216	<#if (enableRatings == "true")> 
217		<div class="asset-ratings"> 
218			<@liferay_ui["ratings"] 
219				className=entry.getClassName() 
220				classPK=entry.getClassPK() 
221			/> 
222		</div> 
223	</#if> 
224</#macro> 
225 
226<#macro getRelatedAssets> 
227	<#if enableRelatedAssets == "true"> 
228		<@liferay_ui["asset-links"] 
229			assetEntryId=entry.getEntryId() 
230		/> 
231	</#if> 
232</#macro> 
233 
234<#macro getSocialBookmarks> 
235	<#if enableSocialBookmarks == "true"> 
236		<@liferay_ui["social-bookmarks"] 
237			displayStyle="${socialBookmarksDisplayStyle}" 
238			target="_blank" 
239			title=entry.getTitle(locale) 
240			url=viewURL 
241		/> 
242	</#if> 
243</#macro>